CASA VERDE 2019


 

Criterii de eligibilitate ale solicitantului in vederea obtinerii finantarii:

1. Beneficiarul are domiciliul in Romania;

2. Este proprietar al imobilului-constructie pe care se amplaseaza sistemul de panouri fotovoltaice;

3. Are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, in situatia in care imobilul-constructie este detinut in coproprietate;

4. Imobilul nu trebuie sa faca obiectul unui litigiu;

5. Beneficiarul nu are obligatii restante la bugetul de stat si bugetul local;

Cheltuieli eligibile:

Cheltuieli cu achizitia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minima instalata de 3kWp, avand ca principale parti componente:

a. panouri fotovoltaice

b. invertor

c. Materiale conexiuni

d. structura de montaj a sistemului

e. modul de comunicatie

f. contor inteligent

g. tablou electric curent continuu/ curent alternativ

h. cheltuieli cu montajul si punerea in functiune

i. TVA aferenta cheltuielilor eligibile

 

Etapele programului sunt urmatoarele:

1) Publicarea ghidului pentru dezbatere si aprobare in forma finala

2) Publicarea ghidului de finantare in forma finala pe site-ul autoritatii cu informatiile privind pasii de derulare a acestuia

3) Validarea, incheierea contractelor cu instalatorii si publicarea listei acestora

4) Inscrierea solicitantilor, rezervarea sumelor aferente finantarii si aprobarea solicitantilor

5) Implementarea proiectului

6) Decontarea sumelor solicitate de catre instalatorii validati

7) Monitorizarea beneficiarilor finali

 

Documente necesare solicitantului in vederea inscrierii: 

a. cerere de finantare, in original, completata integral prin tehnoredactare, conform formularului prevazut in anexa nr.4 la ghid

b. act de identitate al solicitantului, valabil la data inscrierii, in copie;

c. imputernicire notariala, in situatia in care cererea de finantare este semnata de catre altcineva decat solicitantul, in original;

d. act de identitate al persoanei imputernicite, valabil la data inscrierii, in copie;

e. extras de carte funciara, nu mai vechi de 30 de zile la data inscrierii, din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului constructie, pe care se va implementa proiectul, in original; in cazul in care constructia se amplaseaza pe teren se va prezenta extras de carte funciara, nu mai vechi de 30 de zile de la data inscrierii,din care sa rezulte ca este proprietar/detine un drept de folosinta si asupra imobilului-teren;

f. in situatia in care, din extrasul de carte funciara nu reiese adresa de implementare mentionata in cererea de finantare, se va prezenta un document emis de unitatea adminsitrativ teritoriala, din care sa rezulte ca imobilul inscris in cartea funsiara prezentata in vederea implementarii proiectului este aferent adresei mentionate in cererea de finantare, in copie certificata "conform cu originalul";

g. certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emispe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate alMinisterului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de participare, in original, in copie legalizata sau emis in SPV;

h. certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are domiciliul, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de participare, in original sau in copie legalizata;

i. certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele loale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica localain a carei raza teritoriala se va implementa proiectul, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de participare, in original sau in copie lagalizata, in cazul in care solicitantul are domiciliul in alta localitate fata de cea in care se implementeaza proiectul. 

 

CASA VERDE 2019CASA VERDE 2019